1-ນັກຮຽນຮູ້ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

Job Opportunitie

Title

1-ນັກຮຽນຮູ້ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

Position wanted
ເຂົ້າຮ່ວມແຜນງານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຝືກອົບຮົມ ການເຮັດບົດວິໃຈແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ປະເພດຕຳແໜ່ງ
National
ປະເພດວຽກ
ນອກເວລາ
Details
ນັກຮຽນຮູ້ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມແຜນງານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຝືກອົບຮົມ ການເຮັດບົດວິໃຈແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຫລັງຈາກຝືກອົບຮົມແລ້ວ ນັກຮຽນຮູ້ຈະໄດ້ຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ ຫົວຂໍ້: ວຽກງານສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໄປ ທົດລອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 12ເດືອນ ຫາ 24 ເດືອນ. ຂະຫນາດທືນ9,000-20,000 ເອີໂລ.
 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ
 • ຂຽນ​ ຫນັງ​ສື​ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ເປັນພາສາອັງກິດ 350 – 700ຄຳ(ສູງສຸດ) ( ຊື່ ອົງ​ກອນ,ວຽກ​ງານ​ທີ່​ເຮັດ, ກູ່ມ​ເປົ້າ​ຫມ​າຍ, ​ແຂວງ​ໃດ,​ ອິງ​ໃສ່​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ທ່ານ ​ວຽກງານສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? ຄາດວ່າຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຫຍັງ?
 • Write concepts/ideas in English, the theme ”small project to Support policy dialogue,” according to your target groups. What kind of project that will influence policy dialogue? And why? What is your expected outcomes of this project. ( Name of organisation, target groups, which provinces) Minimum 350- Max700 words
 • ຄັດ​ເລືອກແບບ​ຟອມຜ່ານ​ເຂົ້າ​ສຳ​ພາດ
 • ສຳ​ພາດ​ຜູ້​ທີ່​ຜ່ານ​ການຄັດ​ເລືອກ
 • ແຈ້ງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ພາດ
 • ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ຫມັກ
 • ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ( CSOs ) ທີ່​ໄດ້​ຂື້ນ​ທະ​ບ​ຽນຢ່າງເປັນທາງການ
 • ເຮັດ​ວຽກ​ພັດ​ທະ​ນາເພື່ອ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດເຊັ່ນ​ວ່າ ສິດ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ-​ຊາຍ,ສິດ​ທິ​ເດັກ,ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV/AIDS, ສິດທິຂອງຄົນພິການ, ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ,ກະ​ສິ​ກຳ, ຊາວກະສິກອນ ແລະອື່ນໆ ຢູ່ໃນ​ແຂວງ ແຂວງວຽງ​ຈັນ,ຊຽງ​ຂວາງ,ບໍ່​ແກ້ວ,ຄຳ​ມ່ວນ,ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ,ສາ​ລະ​ວັນ.
 • ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ( CSOs ) ທີ່ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ວ​ຽກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ​ ຢາກນຳ​ບົດ​ຮຽນ​ໄປ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຜົນ​ ຜ່ານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ຕົນ
 • ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ( CSOs ) ສາ​ມາດເລືອກ​ພະ​ນັກ​ງານ 2 ຄົນຕໍ່ 1 ອົງ​ກອນ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ ຂ້າງເທິງ
 • ພະນັກງານ1ໃນ2 ທ່ານ ຕໍ່1ອົງກອນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານພາສາອັງກິດພໍປານກາງ
 • ຫົ​ວ​ຂໍ້​ທີ່​ຈະ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ
 • ປະ​ເມີ​ນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງວຽກ​ງານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ​ຊາຍ ( Gender Action Learning System)
 • ການ​ເຮັດ​ວິ​ໃຈ​ແບບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ Action Research ( Thaiban Research)
 • ເຕັກນິກການວິເຄາະ ( Power mapping )
 • ການ​ອອກ​ແບບສຳ​ຫລວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຂອງຊຸມຊົນ Public Perception survey
 • ການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (ເຕັກ​ນິ​ການ​ຂຽນ​ເລື່ອງ,ການ​ຖ່າຍ​ພາບນີ້ງ, VDO Photo Voice, Poster,Comic) Most Significant Change VDOs
 • ການຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ
 • ການຝືກອົບຮົມບໍລິຫານໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ
 • ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ
 • 16/10/2018 – 24/02/2019
 • ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ
 • ທາງ​ໂຄງ​ການ ຈະອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງ ຄ່າ​ທີ່​ພັກ ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຕ່າງ​ແຂວງເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ຈົນ​ຈົບ​ຫລັກ​ສູດ
 • ມີອ​າ​ຫານ ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຝືກ​ອົບ​ຮົບຕະ​ຫລອດ​ໄລ​ຍະ​ການ​ຝືກ
ວັນໝົດກຳນົດ
October 5, 2018
Name of Organisation
OXFAM
Type of Organisation
iNGO
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
OXFAM
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ເບີຕິດຕໍ່
021 264224
ຄັດຕິດເອກະສານ