ຄູຝືກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

Job Opportunitie

Title

ຄູຝືກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

Position wanted
ເຂົ້າຮ່ວມແຜນງານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຝືກອົບຮົມ ການເຮັດບົດວິໃຈແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ປະເພດຕຳແໜ່ງ
National
ປະເພດວຽກ
ນອກເວລາ
Details
ຫົຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຄູຝືກຫລັກ.
 • ປະ​ເມີ​ນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງວຽກ​ງານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ​ຊາຍ ( Gender Action Learning System)
 • ການ​ເຮັດ​ວິ​ໃຈ​ແບບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ Action Research ( Thaiban Research)
 • ເຕັກນິກການວິເຄາະ ( Power mapping )
 • ການ​ອອກ​ແບບສຳ​ຫລວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຂອງຊຸມຊົນ Public Perception survey
 • ການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (ເຕັກ​ນິ​ການ​ຂຽນ​ເລື່ອງ,ການ​ຖ່າຍ​ພາບນີ້ງ, VDO Photo Voice, Poster,Comic) Most Significant Change VDOs
 • ການຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ
 • ການຝືກອົບຮົມບໍລິຫານໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ
ໄລຍະເວລາ
 • 16/10/2018 – 24/02/2019
ຂັ້ນຕອນໃນການຮັບສະຫມັກ
 • ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເປັນຄູຝືກ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຂຽນ​ ຫນັງ​ສື​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈເປັນພາສາ ລາວ ຫລື ອັງກິດ ກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຄີຍຝືກໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍຄ່າຝືກອົບຮົມຕໍ່ມື້ ເປັນ ເງີນໂດລາ
 • ຄັດ​ເລືອກຮອບທີ1ເພື່ອຜ່ານ​ເຂົ້າ​ສຳ​ພາດ
 • ສຳ​ພາດ​ຜູ້​ທີ່​ຜ່ານ​ການຄັດ​ເລືອກ
 • ແຈ້ງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ພາດ
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະຫມັກ
 • ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ( CSOs ) ທີ່​ໄດ້​ຂື້ນ​ທະ​ບ​ຽນຢ່າງເປັນທາງການ
 • ມີປະສົບການເຮັດ​ວຽກ​ພັດ​ທະ​ນາເພື່ອ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດໂດຍສະເພາະ ສິດ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ-​ຊາຍ,ສິດ​ທິ​ເດັກ,ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV/AIDS, ສິດທິຂອງຄົນພິການ, ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ,ກະ​ສິ​ກຳ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ອື່ນໆ
 • ມີປະສົບການໃນການເປັນຄູຝືກໃນຫົວຂໍ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ເຊັ່ນວ່າ Gender Action Learning System, Thaiban Research,Power mapping,Public Perception survey ຢ່າງຫນ້ອຍ 1-2ປີ
ຫນ້າວຽກ:
 • ອອກແບບການຮຽນການສອນ ພ້ອມດ້ວຍວິທີການແລະເຄື່ອງມືປະກອບການຮຽນການສອນ
 • ຕິດຕາມປະເມີນການຮຽນຮູ້
 • ຂຽນລາຍງານ
ວັນໝົດກຳນົດ
October 5, 2018
Name of Organisation
ອັອກຟາມ
Type of Organisation
iNGO
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ອັອກຟາມ
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ເບີຕິດຕໍ່
ເບີໂທ: 021 264224
ຄັດຕິດເອກະສານ