ທຶນ UNDEF ສຳຫລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ທຶນ UNDEF ສຳຫລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
Description
UNDEF ໄດ້ເປີດທຶນ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປິດຮັບການສະເໜີໂຄງການໃນ ທ້ານເດືອນນີ້ ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 • ຄວາມເທົ່າທຽບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
 • ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວໃນຊຸມຊົນ
 • ກົດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ
 • ກິດຈະກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ
 • ປັບປຸງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
 • ມິເດຍ ແລະ ສິດເສລີພາບໃນການໃຫ້ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນ
 • ເຄື່ອງມື ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້
 • ຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ
ຊື່ອົງກອນ
UNDEF
Deadline
December 20, 2017
ຂະແໜງການ
Community Development
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ
 • ຄວາມເທົ່າທຽບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
 • ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວໃນຊຸມຊົນ
 • ກົດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ
 • ກິດຈະກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ
 • ປັບປຸງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
 • ມິເດຍ ແລະ ສິດເສລີພາບໃນການໃຫ້ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນ
 • ເຄື່ອງມື ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້
 • ຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ
ຈຳນວນທຶນ

$100,000-$3000,000

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
UNDEF
ເບີຕິດຕໍ່
N/A
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌