ຂໍ້ມູນແຫລ່ງທຶນ

ທ່ານສາມາດກົດຕິດຕາມ. ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຮັບ, ທຸກຄັ້ງທີ່ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວແຈ້ງໃຫ້ຊາບ. https://laocs-kis.org/notifications-subscription/

Call for Proposal – IUCN Lao Ecology Small Grant Program – deadline 10 June 2019

ຊື່ອົງກອນ : IUCN

Deadline : June 10, 2019

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Natural Resources & Ecology

Call for proposal for Lao Organizations

ຊື່ອົງກອນ : save the children

Deadline : May 15, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Human Resources Development, Natural Resources & Ecology, Social Development

Small Charities Challenge Fund (SCCF)

ຊື່ອົງກອນ : UK

Deadline : May 31, 2019

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology, Social Development

Call for Proposals under the Civil Society Organisations: Enhancing CSOs’ Contribution to Governance and Development Processes in Lao PDR

ຊື່ອົງກອນ : ສະຫາພາບເອີລົບ

Deadline : April 19, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Health Care, Human Resources Development, Social Development

ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ

ຊື່ອົງກອນ : ສະຫາພາບເອີລົບ

Deadline : April 26, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development

Call for Innovators – Apply by 25 January 2019

ຊື່ອົງກອນ : civilsocietyacademy

Deadline : January 25, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Health Care

Call to civil society to apply for funding

ຊື່ອົງກອນ : UNDEF

Deadline : January 15, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Social Development

Community Solutions Program–Outreach Request

ຊື່ອົງກອນ : Community Solutions

Deadline : October 31, 2018 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Health Care, Human Resources Development

The Direct Aid Program (DAP) 2018-19 Round is now open.

ຊື່ອົງກອນ : Australian Embassy

Deadline : October 12, 2018 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຫຼື Direct Aid Program (DAP)

ຊື່ອົງກອນ : Australian Embassy

Deadline : October 12, 2018 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Human Resources Development, Social Development