ຂໍ້ມູນແຫລ່ງທຶນ

ທ່ານສາມາດກົດຕິດຕາມ. ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຮັບ, ທຸກຄັ້ງທີ່ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວແຈ້ງໃຫ້ຊາບ. https://laocs-kis.org/notifications-subscription/

Call for Innovators – Apply by 25 January 2019

ຊື່ອົງກອນ : civilsocietyacademy

Deadline : January 25, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Health Care

Call to civil society to apply for funding

ຊື່ອົງກອນ : UNDEF

Deadline : January 15, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Social Development

Community Solutions Program–Outreach Request

ຊື່ອົງກອນ : Community Solutions

Deadline : October 31, 2018 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Health Care, Human Resources Development

The Direct Aid Program (DAP) 2018-19 Round is now open.

ຊື່ອົງກອນ : Australian Embassy

Deadline : October 12, 2018 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຫຼື Direct Aid Program (DAP)

ຊື່ອົງກອນ : Australian Embassy

Deadline : October 12, 2018 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Human Resources Development, Social Development

ທຶນ UNDEF ສຳຫລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ຊື່ອົງກອນ : UNDEF

Deadline : December 20, 2017 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development

Call for proposal for workshop for ACSC/APF2016

ຊື່ອົງກອນ : ACSC/APF2016

Deadline : June 25, 2017 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development

Two New Funding Opportunities from Grand Challenges Canada – Lao PDR

ຊື່ອົງກອນ : Canadian embassy

Deadline : July 13, 2017 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Health Care