ສະຫະກອນ ຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນ (ສຜກ)

Business

ສະຫະກອນ ຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນ (ສຜກ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2007
ປະເພດອົງກອນ ສະຫະກອນ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ໄຊຍະກອນ ອ່ອນນາລີ
ມືຖື: (+856)-(020)-2232 2929
ອີເມລ: general.manager@cpc-laos.org

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ວົງມະນີຄຸນ
ມືຖື: (+856)-(020)-2226 5544
ອີເມລ: financial.department.manager@cpc-laos.org

Office address & contact

ບ້ານປາກຫ້ອຍເດື່ອ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856)-(031)-214 126
ອີເມລ: agpcbolovens@gmail.com

ພາລະກິດ

ສົ່ງເສີມຊາວສວນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ເຮັດກາເຟຄຸນນະພາບສູງ, ປອດສານເຄມີ, ຄ້າຂາຍເປັນທຳ ຕິດພັນກັບການຊ່ວຍ ເຫຼືອສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສົ່ງເສີມເຕັກນິກການຜະລິດກາເຟ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊາວສວນຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ