ສະມາຄົມ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ)

Business

ສະມາຄົມ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2006
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ອຳພອນ ສຸວັນນະລາດ
ມືຖື: (+856)-(020)-2333 5685
ອີເມລ: amphone@armi.la

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ອຳພອນ ສຸວັນນະລາດ
ມືຖື: (+856)-(020)-2333 5685
ອີເມລ: amphone@armi.la

Office address & contact

ຖະໜົນວິໄລ, ບ້ານສຸນັນທາ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ຕູ້ ປນ: 1133 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(041)-252 717 ອີເມລ: info@armi.la
ເວັບໄຊ: www.armi.la ເຟດບຸກ: www.facebook.com/armihouses

ພາລະກິດ

ສະມາຄົມ ສພປ ມີຄວາມປາດຖະໜາປະກອບສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຜາສຸກ ບົົດພື້ນຖານຄວາມເຄົາລົບເຊີ່ງກັນແລະກັນ, ມີໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມກັບ, ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຍືນຍົງ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1) ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊິວິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ;
2) ສົ່ງເສີມການນໍາ້ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາ້ໃຊ້ພະນັກງານທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

1) ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ;
2) ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຕົາປະຢັດ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ