ສະມາຄົມ ເຄືອຂ່າຍຜູ້ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ)

Business

ສະມາຄົມ ເຄືອຂ່າຍຜູ້ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ກໍລະກັນ ທິບພະວົງ,
ມືຖື: (+856)-(020)-5655 5172
ອີເມລ: apluspe@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ພັນທະມິດ ແສງປັນຍາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5462 1114
ອີເມລ: nith01aplus@gmail.com

Office address & contact

ຖະໜົນນາໄຊ, ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-454 445

ພາລະກິດ

ພວກເຮົາຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບເຮສໄອວີ/ພຣະຍາດເອດ, ໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊຶ້ອໃນທຸກຂັ້ນ ເພື່ອເປັນກະບອກສຽງສຳຄັນ ໃນການຮ່ວມມື ຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຮສໄອວີ/ພຮະຍາດເອດ ແຫ່ງຊາດ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

• ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໃໝ່;
• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຜົນຂະຫຍາຍສິດສະເໝີພາບ ແລະ ສິດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຢ່າງເທົ່າທຽມໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ-ລັງກຽດ;
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃນການເຂົ້າເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊອບທຳ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສົງຄົມ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮດໄອວີເອດໃນທົ່ວປະເທດ.

ຂະແໜງການ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ