ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ (ສຮຈອ)

Business

ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ (ສຮຈອ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2007
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ເພັດວິໄລ ພົມມີໄຊ

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານນາງ ເພັດວິໄລ ພົມມີໄຊ
ມືຖື: (+856)-(020)-2232 4411
ອີເມລ: phetvilay.phom@gmail.com

Office address & contact

291 ບ້ານສະພັງໝໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເລກໄປສະນີ 3517 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-264 291 (ຕໍ່ 105) ອີເມລ: huamjaiasasamak@hotmail.com

ພາລະກິດ

1) ສ້າງອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.
2) ສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມໃນການຄົ້ນຄິດລິເລີ່ມຫາທາງເລືອກເພື່ອປະກອບອາຊີບໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງ.
3) ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງໄວໜຸ່ມໃນການຜະລິດສື່ແບບສ້າງສັນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກທີ່ດີໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສັງຄົມ.
4) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ,ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໄວໜຸ່ມໃນການນຳພາກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສາມາດຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1) ສືບຕໍ່ສ້າງບ່ອນຝຶກງານທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີ່ມການພັດທະນາຊູມຊົນ ໂດຍການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບ
ອົງການ ທີ່ເໝາະສົມຮ່ວມກັບອົງການຕ່າງໆ;
2) ເພື່ອເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນອາສາສະໝັກຜູ້ທີ່ຈົບການຝຶກງານ ໃນການຄົ້ນຄິດລິເລີ່ມ ປະກອບອາຊີບ ແລະ ພັດ ທະນາແບບຢືນຢົງ;
3) ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງໄວໜຸ່ມໃນການຜະລິດຊື່ແບບສ້າງສັນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກທີ່ດີໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສັງຄົມ;
4) ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ອົບຮົມໃຫ້ໄວໜຸ່ມໃນການນຳພາກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສາມາດຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ;
5) ເພື່ອພັດທະນາສະມາຄົມໃຫ້ກາຍເປັນອົງການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ