ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມ ການສຶກສາເທົ່າທຽມ ເພື່ອທຸກຄົນ

Business

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມ ການສຶກສາເທົ່າທຽມ ເພື່ອທຸກຄົນ

ປີສ້າງຕັ້ງ 2011
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ທະນົງສີ ສໍລາງກຸນ

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ແສງແກ້ວ ຟຣີຈິດທາວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-9194 9923
ອີເມລ: bobfrich@gmail.com

Office address & contact

ສວນຊີວະພາບວັງວຽງ, ບ້ານພູດິນແດງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-588 1000
ອີເມລ: office@eefalaos.org

ພາລະກິດ

ເພື່ອພັດທະນາເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນເມືອງວຽງວຽງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການການສຶກສາ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1. ພັດທະນາເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ
2. ສ້າງໂຄງການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຂາດໂອກາດເພື່ອສຶກສາຕໍ່
3. ໃຫ້ໂອກາດເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ
4. ເປີດປະຕູການສຶກສາເທົ່າທຽມເພື່ອທຸກຄົນ ແລະ ເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອື່ນໆ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ