ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຊຸມຊົນ (ສສຄຊ)

Business

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຊຸມຊົນ (ສສຄຊ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ຄໍາຫລ້າ ສຸບັນດິດ
ມືຖື: (+856)-(020)-5568 5669
ອີເມລ: subankl@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານນາງ ສຸນິດາ ຊຸຕຸກີ
ມືຖື: (+856)-(020)-5625 0808
ອີເມລ: souknida@gmail.com.

Office address & contact

ຖະໜົນດົງໂດກ-ສີເກີດ, ໜ່ວຍ 29, ບ້ານໜອງພະຍາ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5567 9858, 5625 0808
ອີເມລ: cksaname@gmail.com, khamhuckk@yahoo.com

ພາລະກິດ

ປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັກສາຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນາໆພັນ ບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສະໜັບສະໜູນວັດທະນາທຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ບັນດາເຜົ່າໃນການອານຸລັກ ເພື່ອພັດທະນາວິທີການປັບປຸງການດຳເນີນຊີວິດ, ການອານຸລັກຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກກຸ່ມນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຄົນເຖົ້າແກ່ອາວຸໂສ, ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຊຸມຊົນເຂດຊົນະບົດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ