ສະມາຄົມ ສົງເສີມຄວາມຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ສສຄພບ)

Business

ສະມາຄົມ ສົງເສີມຄວາມຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ສສຄພບ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2010
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ພອນໄຊ ມະນີວົງໄຊ
ມືຖື: (+856)-(020)-2238 3392
ອີເມລ: phonesai5@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ເນັ່ງ ເລົ່າ
ມືຖື: (+856)-(020)-9936 6966
ອີເມລ: neng.camkid@gmail.com

Office address & contact

ບ້ານຫ້ວຍຊາຍນ້ອຍ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-2238 3390
ອີເມລ: camkid.bokeo@gmail.com

ພາລະກິດ

1. ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນເລື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ປົກປ້ອງສິດທິເດັກ, ອະນຸລັກຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ປັດຈຸບັນ.
2. ສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ ອານຸລັກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປູກພືດສວນຄົວ ເພື່ອຕອບສະໜອງອາຫານໃນຄົວ
ເຮືອນໃຫ້ພຽງພ ໍແລະ ມີລາຍຮັບເຂົ້າ ໃນຄອບຄົວ.
3. ຟື້ນຟູ ແລະ ອານຸລັກ ດ້ານວັດທະນາທຳຊົນເຜົ່າ (ການນຸ່ງຖືກ, ສິລະປະວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ) ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ
ເຊື່ອມໂຍງການພັດທະນາ;
4. ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຂອງບຸກຄະລາກອນໃນສະມາຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ການ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານລັດ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ