ສະມາຄົມ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມຊຸມຊົນ (ສພສຊ)

Business

ສະມາຄົມ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມຊຸມຊົນ (ສພສຊ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ສຸດສະດາ ຈັນທະສິລິ
ມືຖື: (+856)-(020)-2224 0803
ອີເມລ: csoutsada@yahoo.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ດຣ. ໜູກອນ ອ່ອນວັດທະນາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5560 2963
ອີເມລ: onevathana.n.k@hotmail.com

Office address & contact

189/15 ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຕູ້ ປນ. 7673 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-956 6904, (020)-5560 2963, (020)-2224 0803
ອີເມລ: soukvongsak@hotmail.com,

ພາລະກິດ

- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ລສມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເພື່ອປົກ ປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລະດົມ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຢືນຍົງ ແລະ ຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກ.
- ປັບປຸງຄຸນະພາບຊີວິດໃນຊຸມຊົນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງທີ່ປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນເສດ ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
- ຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ແມ່ຍິງໃນດ້ານທັກສະ ແລະ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມີສິດ
ໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງອິດສະຫລະພາບ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ກຸ່ມທີດ້ອຍໂອກາດທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມຊົນເຜົາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະ ຍາກອນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງ,ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜົ່າ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ