ສະມາຄົມ ພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

Business

ສະມາຄົມ ພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ມະນີວັນ ສຸ້ຍຍະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5504 9494
ອີເມລ: manivanh@gdalaos.org, manivanh.suyavong@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ສົມມິດ ມະນີເລີດ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສື່ສານແລະໂຄສະນາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5551 5556
ອີເມລ: sommith@gdalaos.org, sml.manylert@gmail.com

Office address & contact

05/101 ບ້ານສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປນ. 10820, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-263 349
ອີເມລ: info@gdalaos.org

ພາລະກິດ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດຂອງສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ (ລັດຖະ ບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ) ເພື່ອປະຕິບັດຕົວຈີງຮ່ວມກັນຫຼາຍຂື້ນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມຊຳນານໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຈຳແນກເພດຍິງ-ຊາຍ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1) ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ
2) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ;
3) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມມີການຮ່ວມມືຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຊາວຫນຸ່ມ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ຊຸມຊົນທັງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ