ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ (ສພຊດ)

Business

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ (ສພຊດ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2009
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ເຈີ ເຮີ

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ເຈີ ເຮີ
ມືຖື: (+856)-(020)-5587 3874
ອີເມລ: cherher1978@yahoo.com

Office address & contact

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, 204/17 ບ້ານນາສ້ຽວ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-578 1182

ພາລະກິດ

ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເດັກດ້ອຍໂອກາດ ຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມປາຖະໜາສູງສຸດຂອງຊີວິດ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1) ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງ ສພຊດ ຄືການປະກອບສ່ວນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະເທດ (MDGs) ຮອດປີ 2020;
2) ເປັນໂອກາດທີ່ເຮົາສາມາດສ້າງໂຄງການຂອງພວກເຮົາຢ່າງອິດສະຫຼະ, ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໂດຍກົງແກ່ຄົນທຸກຍາກ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ