ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ (ສພຊອສ)

Business

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ (ສພຊອສ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2011
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ຂັນທອນ ພະເມືອງ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5552 7559
ອີເມລ: pkhanthone@yahoo.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານນາງ ຈັນສະໝອນ ວິໄລຜົນ
ມືຖື: (+856)-(030)-5646 5123
ອີເມລ: eccdacenter@gmail.com

ທ່ານນາງ ອັງສຸມາລີ ຊາພັກດີ
ມືຖື: (+856)-(020)-9959 9783
ອີເມລ: sumaly93@gmail.com

Office address & contact

ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5646 5123
ອີເມລ: eccdacenter@gmail.com
ເວັບໄຊທ໌: http://www.eccdalao.net/

ພາລະກິດ

ສົ່ງເສີມສ້າງຄວມເຂັ້ມແຂງສຳລັບຊຸມຊົນລາວ ເຂດໃນເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນພັດທະນາໃຫ້ມີ ຄວມຍຸຕິທຳ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສ້າງອົງການຊຸມຊົນ, ສ້າງຄວມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາທີ່ຈຳເປັນ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1) ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ;
2) ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະມີຄວມຍຸດຕິທຳ ເຮັດໃຫ້
ຊຸມຊົນລາວມີຄວມມັ້ງຄັ້ງຮັ່ງມີ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຊຸມຊົນເຂດໃນເມືອງ ແລະ ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ການເງິນຈຸລະພາກ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ