ສະມາຄົມ ພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ (ສກປ)

Business

ສະມາຄົມ ພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ (ສກປ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2011
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ຄຳພອນ ພົມລາສີ
ມືຖື: (+856)-(020)-2222 4065
ອີເມລ: phomlasy_kh@hotmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ນາງ ບາແກ້ວ ສຸວັນນະລາດ
ມືຖື: (+856)-(020)-2222 7597
ອີເມລ: bakeosss@gmail.com

Office address & contact

ຖະໜົນໂພນຕ້ອງ, 4/097 ບ້ານສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-780 042

ພາລະກິດ

ເພື່ອສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການເກັບກ່ຽວທັນຍາຫານອິນຊີ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະຊິກອນໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບ ເພື່ອຄວາມຍຶນຍົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ການສົ່ງເສີມການກະຊິກຳອິນຊີ ແລະ ການຜະລິດອາຫານທີ່ປອດໄພ ຢູ່ປະເທດລາວ ໂດຍການ ພັດທະນາທັກສະການຜະລິດ ແລະ ເກັບກ່ຽວກແກ່ຊາວກະຊິກອນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫລີກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊາວນາ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫລີກ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ