ສະມາຄົມ ຄົນຫູໜວກ (ສຄຫ)

Business

ສະມາຄົມ ຄົນຫູໜວກ (ສຄຫ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ບຸນເຕີມ ຈັນຕະລິວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-7786 0589
ອີເມລ: associationfordeaf@gmail.com

Office address & contact

ບ້ານໂພນສະຫ່ວາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-562 963, 562 964
ອີເມລ: associationfordeaf@gmail.com

ພາລະກິດ

ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາປື້ມພາສາມືທີ່ເປັນພາສາລາວ, ໂຄສະນາ ແລະ ຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີສື່ສານພາສາມືກັບຄົນຫູໜວກໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຄົນພິການຫູໜວກໃນການດໍາລົງຊີວີດປະຈໍາວັນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ສະມາຊີກ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນຫູໜວກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສື່ສານກັບພາຍນອກ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ພັດທະນາປື້ມພາສາມື ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ນຈະເໜັກໃສ່ສະເພາະກຸ່ມພິການທາງຫູໜວກ ແລະ ຫູຕືງ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ