ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ (ສສສຄ)

Business

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ (ສສສຄ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ດຣ. ສຸພົນ ໄຊຍະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5568 3155
ອີເມລ: souphon.laopfha@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານນາງ ດຣ ມະນີສອນ ອຸດົມ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ
ມືຖື: (+856)-(020)-5511 6490
ອີເມລ: Manisone.laopfha@gmail.com

Office address & contact

243/16 ບ້ານທາດຫຼວງເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856)-(021)-413 261
ອີເມລ: pfha@outlook.com

ພາລະກິດ

ສສສຄ ເປັນອົງກອນນໍາໜ້າໃນດ້ານສຸຂະພາບຄອບຄົວ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກ ຕ້ອງ, ທັນສະໄໝດ້ວຍວິທີສ້າງສັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໂດຍສົ່ງເສີມບຸກ ຄົນ ຜ່ານການໃຫ້ຄວາມຮູ້, ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ດ້ວຍການຮ່ວມມື ກັບ ພາກລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ອື່ນໆ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິຈະເລີນພັນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືເປົ້າໝາຍພັດທະນາຍືນຍົງ (SDGs)
ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກແຫຼ່ງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຈາກບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ຮ້າງ, ຮ້ານ, ອົງກອນ, ແລະ ບໍລິ ສັດ ມາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ຊາຍ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ໄວລຸ້ນ, ຊາວໜຸ່ມ, ປະຊາ ກອນເຄື່ອນຍ້າຍ, ສາວບໍລິການ, ກຸ່ມຄົນບ່ຽງເບນທາງເພດ, ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮດສ໌ໄອວີເອດ.

ຂະແໜງການ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ