ມູນນິທິ ພັດທະນາຜາສຸກ (ມພສ)

Business

ມູນນິທິ ພັດທະນາຜາສຸກ (ມພສ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2014
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ດຣ. ໄມດົມ ຈັນທະນະສິນ

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ຄຳໄສ ສຸລິນທອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-22229784, (030)-555 7359

ດຣ. ໄມດົມ ຈັນທະນະສິນ
ມືືຖື: (+856)-(020)-5551 0859

ທ່ານ ສົມສະຫວັນ ຜາງນີວົງ
ມືຖື: (+856)-(030)-588 8639
ອີເມລ: maydom@gmail.com

Office address & contact

ຖະໜົນໜອງທາ, ຮ່ອມ 10, ບ້ານໜອງທາເໜືອ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5551 0859, ອີເມລ: maydom@gmail.com

ພາລະກິດ

ພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ ບຸກຄົນຜູດ້ອຍໂອກາດ ແລະຊຸມຊົນດ້ອຍໂອກາດ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ອຍໂອກາດ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ການເງິນຈຸລະພາກ, ກົດໝາຍ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານທົດແທນ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ