ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ລະຫວ່າງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ລະຫວ່າງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2019 ນີ້ ຄູ່ຮ່ວມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄອນເນັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຕ່າງໜ້າຈາກຊຸມຊົນຂອງເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.

ຈຸດປະສົ່ງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານບຸລິມະສິດນະໂຍບາຍດ້ານວຽກງານສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາລະດັບເມືອງ ແລະ ຈາກຄູ່່ຮວມພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈໃນຫລວງດ່ຽວກັນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີແຜນພັດທະນາ, ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດວຽກງານສຶກສາ ແລະ ໂພຊະການຂອງແຕ່ພາກສ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ຈາກອົງການແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ນໍາສະເໜີ ໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ວິໃສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 10 ປີ ແຕ່ 2016 ເຖິງ 2025; ຈາກໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ແຜນງານ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄດ້ ນໍາສະເໜີກ່ຽວແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນພັດທະນາຈົນເຖິງປີ 2020 ໂດຍສັງເຂບ; ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ (ໜ່ວຍງານວຽງານໂພຊະນາການ) ກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານໂພຊະນາການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຈາກສະມາຄົມເພື່ອພັດທາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝົດໄດ້ນຳເໜີແຜນ ແລະ ວິໄສທັດຂອງສັງຄົມຕໍ່ວຽກງານສຶກສາ. ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບຟັງການແລກປ່ຽນຂອງແຕ່ລະພາກລະພາກສ່ວນແລ້ວ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນເຖິງບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອໃຫ້ບັນລຸບຸລຸມະສິດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ 2 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ນອກຈາກນິ້ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບກຽດຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ຂຸນສີ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການສຶກຂອງເດັກ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ ເວົ້າສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.