ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພາກລັດຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ຫົວຂໍ້: ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນາການສືກສາ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພາກລັດຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ຫົວຂໍ້: ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນາການສືກສາ