ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພາກລັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ຫົວຂໍ້: “ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນາການສືກສາ’’

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພາກລັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ຫົວຂໍ້: “ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນາການສືກສາ’’

ຊຽງຂວາງ: ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ຫົວຂໍ້:ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນາການສືກສາ’’ລະຫວາງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກລັດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 28 ມີນາ 2019 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ  ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກພາກລັດ, ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ຊຸມຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຂົ້າ ຮ່ວມທັງຫມົດ 52 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ ເປັນຕົ້ນ: ການບໍລິໂພກອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍກ່ອນໄປໂຮງຮຽນ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການສະໜອງອາຫານຂອງຊາວຂ້າຂາຍຕາມຫ້າງຮ້ານໃນໂຮງຮຽນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງອາຫານ ແລະ ການສົ່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການຕິດພັນ ກັບກະສິກຳ ທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ ຈາກອາຫານປົ້ນເປືອນສານເຄມີ.

ກອງປະຊຸມວິຊາການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນແມ່ນກິດຈະກຳນຶ່ງທີ່ນອນໃນຜົນຄາດຫວັງທີ່ສອງ ຂອງໂຄງການຄອນເນັກ ຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີລົບ.