ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ຕ້ອງການຂີດຄວາມສາມາດ(ສຳຫລັບອົງກອນເທົ່ານັ້ນ)

ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ຕ້ອງການຂີດຄວາມສາມາດ(ສຳຫລັບອົງກອນເທົ່ານັ້ນ)