ລາຍການຜູ້ສະໜອງຂີດຄວາມສາມາດ

ຊື່ອົງກອນ ປະເພດອົງກອນ Display Name ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ More info
ສົ່ງເສີມການສຶກສາເພີອພັດທະນາຊຸມຊົນ Foundation buasy-1994 buasy-1994@hotmail.com More info
Rural Development Agency Social Enterprise Chanthalangsy Chanthalangsy@rda.org.la More info
Land Information Working Group International Non-governmental Organization Co Co@laolandinfo.org More info
Daovone Phonemanichane Consultant dvphone007 dvphone007@gmail.com More info
World Vision International in Lao PDR International Non-governmental Organization keo_chanthalangsy keo_chanthalangsy@wvi.org More info
participatory development training center Non-profit Association khamphoui khamphoui@padetc.org More info
Cord International Non-governmental Organization krichardson krichardson@cord.org.uk More info
Research and Evaluation for Development (RE4D) Social Enterprise kurupick kurupick@gmail.com More info
French Red Cross Non-profit Association lro-lao.frc lro-lao.frc@croix-rouge.fr More info
United Edge Social Enterprise Matt Kletzing mattkletzing@unitededge.net More info
Civil Society Academy International Non-governmental Organization monireth monireth@civilsocietyacademy.org More info
Plan International International Non-governmental Organization phonesavanh.keomanysone phonesavanh.keomanysone@plan-international.org More info
Learning for Development Non-profit Association program program@lda4dev.org More info
Oxfam International Non-governmental Organization raquel.reyes raquel.reyes@oxfam.org More info
Rural Research and Development Promoting Knowledge Association Non-profit Association sisavath sisavath@rrdtc.org More info
TACDO Consulting Center Consultant tacdoadvertising2018 tacdoadvertising2018@gmail.com More info