ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

 

ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ໂຄງການຕ່າງໆຕາມຂະແໜງການ, ການປະກາດວຽກງານ ແລະ ບັນດາຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການພັດທະນາ.

 

ຖ້າທ່ານຢາກໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ ລົງທະບຽນ (ລົງທະບຽນຟຣີ) ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານລົງ ທະບຽນ ແລ້ວ ທ່ານ ສາມາດປະກາດຂ່ານສານຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດປ້ອນເອກະສານເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເພື່ອແບ່ງ ປັນກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໂດຍອີງຕາມປະເພດຜູ້ນຳໃຊ້ຂອງເວັບ ທີ່ທ່ານລົງທະບຽນ.

 

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີຄຳຖາມ ຫລື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວັບນີ້, ທ່ານ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ ຜູ້ບໍລິຫານເວັບຂອງພວກເຮົາ

ແຜນທີ່ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ທ່ານສາມາດ ຄລິກໃສ່ແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆຕາມຂະແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນລາວ.

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທຶນ

ເຫດການ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ປະກາດວຽກງານ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ