All Civil Society News

 • ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພາກລັດຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ຫົວຂໍ້: ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການພັດທະນາການສືກສາ

  May 30, 2019
  by khamhacks
 • The workshop on gender roles in nutrition and development in XiengKhouang province, March 28, 2019

  April 8, 2019
  by khamhacks

  The workshop on gender roles in nutrition and development in XiengKhouang province was held on March 28, 2019 at the Provincial’s Public Health Department, The meeting attended by participants from the provincial, district aurities, Non profit organi

 • Thematic Working Group-on Nutrition in Luangprabang 28 March 2019

  March 28, 2019
  by khamhacks

  The Exchange Workshop on Learning the Nutrition Work between Social Organizations and Public Partners in Luang Prabang On March 28th, 2019 at the Department of public Health, Luang Prabang, Civil Society Organized in Luang Prabang held a meeting with

 • MDF full scholarships 2019

  February 27, 2019
  by mdfic

  Full scholarships available for 4 MDF courses in 2019! Registration is possible until 26 March: https://mdf.nl/full-scholarships > Management of Development Projects and Programmes: 26 August – 20 September > Advocacy and Policy Influencing: 30

 • Meeting on reporting the results of the action research, Connect Project

  February 12, 2019
  by khamhacks

  [English below] ໃນວັນທີ 12-13 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມແສງສະຫວັນ ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຄູ່ຮ່ວມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄອນເນັກ (ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການເຮວິຕັດ) ໄດ້ຮ່ວມກັບພະແນກສືກສາ ແລະ ກິລາແຂວງຊຽງຂວາງຈັດກອງຊຸມນຳສະເຫມີຜົນຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ

 • Themathic Working group meeting between the non-profit associations and other development partners in Champasack province, January 23, 2019

  January 24, 2019
  by khamhacks

  ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ເພື່ອຮັບຮູ້ໄດ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ມີຕໍ່ຄົນພິການ ໂດຍສະເພາະຂົງເຂດວຽກງານສຶກສາຂອງຄົນພິການ, ວຽກງານໂພຊະນາການຕໍ່ຄົນພິການ ແລະ ວຽກງານ

 • Themathic Working group meeting between the non-profit associations and other development partners in Oudomxay province, December 26, 2018

  December 26, 2018
  by khamhacks

  ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2018 ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຮ່ວມກັບຄູ່ພັດທະນາພາກລັດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ ເປັນຕົ້ນ, ຜົນສຳເລັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບ

 • Themathic Working group meeting between the non-profit associations and other development partners in LuangPrabang province, December 20, 2018

  December 20, 2018
  by khamhacks

  ວັນທີ 20 ທັນວາ 2018 ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຮ່ວມກັບຄູ່ພັດທະນາພາກລັດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຫົວຂໍ້ຂອດການພົວພັນປະສານງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ສິງທ້າທາຍ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າຂອງແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມງານ,  ກອງປະຊຸມມີ

 • TWG meeting on the theme “What are opportunities and challenges of behavior change in mother and child nutrition in your working area?”/

  December 20, 2018
  by khamhacks

  ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2018 ອົງການແຄຣີຕາດ, ສຸນຝຶກອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ (PADETC) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບພາກລັດຂື້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງຊຽງຂວາງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: ແມ່ນຫຍັງຄືໂອກາດ , ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປ່ຽນແປງພືດຕິກຳ ທາງດ້ານໂ

 • Quarterly Meeting of Civil Society Working group 9 Oct 2018

  October 9, 2018
  by khamhacks

  [English Below] ກອງປະຊຸມກຸ່ມວຽກງານວິຊາການອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ກວ່າຄົນ ໃນນີ້ 33 ຄົນແມ່ນມາຈາກອົງກອນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຂອງລາວ: 23 ຄົນມາຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 10 ຄົນແມ່ນຈາກຕ່າງແຂວງ, ຕ