ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນແລະຮຽນຮູ້ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນແລະຮຽນຮູ້ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2019 ສະມາຄົມຄົນພິການສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການສຶກສາໃນແຂວງອຸດົມໄຊຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຈຸດປະສົ່ງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າໃຈບຸລິມິສີດ, ຍຸດທະສາດ  ຂອງວຽກງານ ການສຶກສາ, ສີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ສໍາລັບການຮຽນຮ່ວມຂອງເດັກພິການ ທີ່ສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດ ໃນການບັນລຸຕົວຊີ້ວັດຂອງແຜນງານການສຶກສາ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ, ຄວາມຄິດເຫັນ, ແຜນງານ ກິດຈະກໍາຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກພິການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າເຖີງການສຶກສາ ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ພົວພັນເຖີງການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ. ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດ ການປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການສຶກສາໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ໃນກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ ໃນນິ້ມາຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ 17 ທ່ານ ແລະ ພາກລັດ 38 ທ່ານ.