ທີ 8 ກັນຍາ ວັນຮູ້ໜັງສືໂລກInternational Literacy Day 8 September

ທີ 8 ກັນຍາ ວັນຮູ້ໜັງສືໂລກInternational Literacy Day 8 September

[English below]

ວັນທີ 8 ເດືອນກັນຍາຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນຮູ້ໜັງສືໂລກ, ຫລາຍພາກສ່ວນບໍ່ວ່າຈະເປັນລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສຶກສາ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງອັດຕາການຮູ້ຫນັງສືຂອງໂລກ ແລະ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທ້າຍການຮູ້ຫນັງສືຂອງໂລກ. ບັນຫາການຮູ້ຫນັງສືແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ວາງວາລະຄາດໝາຍຮອດປີ 2030.

ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍຜູ້ນໍາໃນໂລກໃນເດືອນກັນຍາປີ 2015 ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນນີ້ໄດ້ເນັ້ນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດ. ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 4 ແມ່ນເປົ້າຫມາຍໜຶ່ງທີ່ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃຫ້ໄວໜຸ່ມບັນລຸການຮຽນຮູ້ໜັງສືໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຂາດທັກສະກໍສົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະດັ່ງກ່າວ.

ຫົວຂໍ້ປີນີ້ແມ່ນ “ການຮູ້ຫນັງສື ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ.” ເຖິງວ່າຈະມີທາອ່ຽງກ້າວຫນ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຮຽນຮູ້ກໍ່ຍັງມີຢູ່ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັກສະຕ່າງໆຕໍ່ການເຮັດວຽກກໍ່ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ຫົວຂໍ້ປີນີ້ຄົ້ນຫາວິທີການເຊືອມສານພ້ອມໆກັບການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາການຮູ້ຫນັງສື ແລະ ທັກສະ, ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ເນັ້ນໃສ່ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຈ້າງງານ, ວຽກເຮັດງານທໍາ, ແລະການດໍາລົງຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະດ້ານທັກສະດ້ານວິຊາການ ແລະ ທັກສະດ້ານຈິຕອນ.

————-

International Literacy Day, celebrated annually on 8 September, is an opportunity for Governments, civil society and stakeholders to highlight improvements in world literacy rates, and reflect on the world’s remaining literacy challenges. The issue of literacy is a key component of the UN’s Sustainable Development Goals and the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development.

The UN’s Sustainable Development Goals, adopted by world leaders in September 2015, promotes, as part of its agenda, universal access to quality education and learning opportunities throughout people’s lives. Sustainable Development Goal 4 has as one of its targets ensuring all young people achieve literacy and numeracy and that adults who lack these skills are given the opportunity to acquire them.

This year’s theme is ‘Literacy and skills development.’ Despite progress made, literacy challenges persist, and at the same time the demands for skills required for work, evolve rapidly. This year’s theme explores integrated approaches that simultaneously support the development of literacy and skills, to ultimately improve people’s lives and work and contribute to equitable and sustainable societies. The day focuses on skills and competencies required for employment, careers, and livelihoods, particularly technical and vocational skills, along with transferable skills and digital skills.

News source: http://www.un.org/en/events/literacyday/